Page 6 - Pim Mühendislik
P. 6

HİZMETLERİMİZ
       PROJE VE TASARIM ÇALIŞMALARI           TESİSAT UYGULAMA HİZMETLERİ
       Pim Mühendislik, esas itibari ile yoğun mühendislik  Firmamız aşağıda sıralanan konularda uygulama
       çalışmaları gerektiren işlerde uygulamalar yapan bir  hizmeti vermektedir. Yüklenici olarak verilen hizmetler;
       tesisat yüklenim firmasıdır.           malzeme temini, imalat - montaj, test çalışmaları.
       Avan proje oluşturulacak ise projenin gerekli tüm  işletmeye alma (test & commisioning), teorik ve
       hesapları yapılarak ana konsepti belirlenir ve  pratik personel eğitimi ile isteğe bağlı ek sözleşme
       ilgili tesisat projesi, keşfi, şartnamesi ve her türlü  kapsamında “İşletme, servis ve bakım hizmetleri”
       dokümantasyonu oluşturulur. Uygulama projeleri ve  verilmesidir.
       uygulamaya yönelik her türlü detay dokümantasyon  Klima tesisatı, ısıtma, havalandırma tesisatı, yangın
       çalışmaları işveren yüklenici koordinasyonunda avan  söndürme-sprinkler tesisatı, sıhhi tesisat, otomatik
       projeyi takiben yapılır.             kontrol ve bina yönetim sistemleri, basınçlı hava ve
       Uygulama projesi yapılacak ise avan projenin tüm  vakum sistemleri, su filtreleme ve arıtma sistemleri,
       hesap, çizim ve dokümantasyonun doğruluğu ve   endüstriyel borulama ve ekipman montajı, komple
       uluslararası standartlara uygunluğu kontrol edilip  sanayi tesisi montajı.
       bu doğrultuda bir uygulama raporu hazırlanır.
       Sonrasında işveren, tasarımcı ve yüklenici    UYGULAMA
       koordinasyonu oluşturularak gerekli görülen tüm ilave  Şantiye kurulum (Mobilizasyon), İş güvenliği, sağlığı
       çalışmalar, düzeltmeler ve detaylar oluşturulur.  ve çevre eğitimi (İş güvenliği, sağlığı ve çevre
       Hazırlanan proje, detay ve dokümantasyonların   planı, İşe başlama izni, Ekipman taşıma ve taşıma
       onayları alındıktan sonra şantiyede uygulama başlar. operasyon talimatı, Kapalı alan talimatnamesi,
       Yerli ve yabancı ortaklıklarla yapılan çalışmaların  Risk değerlendirme talimatı, Atık yönetim talimatı,
       getirdiği tecrübe ve sektördeki diğer disiplinlerle  Trafik ve taşıma yönetim talimatnamesi, Yüksekte
       olan iyi ve güvene dayalı ilişkiler ihale ve uygulama  çalışma talimatnamesi) Montaj talimatı, Montaj
       aşamalarında yatırımcıya önemli ekonomik avantajlar  ve işletim planı, İş ilerleme planı, Onaylı çizim/
       sağlamaktadır.                  dokümanların sahaya yayınlanması, İş izni, Montaj
                                aktiviteleri, Denetim test planı, Denetim talebi, Kaçak
       MÜHENDİSLİK                    veya basınçlandırma testi, İşletmeye alma hazırlığı,
       Uygulama projesi, montaj detay çizimleri, cihaz  İşletmeye alma, Sistem devir teslimi
       şartnameleri, teknik data sheet, yardımcı malzeme
       keşfi, keşif listesi, işveren onayı alınması, kırmızı kalem  PROJE ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:
       revizyonları talimatı, bitmiş hal projeleri, test&ayar  Proje Oluşturulması ve Hesapları, Sistem Seçimi,
       ve validasyon, devreye alma, tesisat işletme el kitabı,  Ekipman Seçimi, Uygulama Kontrolü. n
       yedek parça listesi, işletme ve bakım kılavuzu.

       MALZEME ONAY VE SATINALMA ÇALIŞMALARI
       Teknik ve idari şartnameler ve kontrat dokümanları
       doğrultusunda mekanik tesisat işlerine ait malzeme
       ve ekipmanların teknik ve idari onaylarının alınması,
       siparişlerinin açılması, nakliye-sigorta-sevk işleri ve
       montaj öncesi sahada depolanması gibi işlemleri
       kapsamaktadır.
    www.pimmuhendislik.com.tr
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11