Page 12 - Pim Mühendislik
P. 12

İŞ ETİĞİ İLKELERİ
       SEKTÖR İŞ ETİK İLKELERİNİ             BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK
       UYGULUYORUZ                    Çalışanları ile olan ilişkilerinde; dürüstlük, adil yönetim,
                                eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı
       Pim Mühendislik MTMD üyesidir.          sağlar, kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya
                                zorlamazlar. Çalışanların hakları ile
       DÜRÜSTLÜK                     ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç,
       Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır.  mezhep ayrıcalığı yapmazlar.
       Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu
       desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar   YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK
       sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler. Haksız rekabeti Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı
       kabul etmezler.                  ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara
                                uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş
       GÜVENİRLİK                    ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere
       Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve  başvurmazlar.
       saygınlığa zarar verecek tutum ve
       davranışlarda bulunmazlar. Ürün, hizmetlerinin  VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU
       sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten  Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun
       kaçınmazlar.                   gereklerini yerine getirirler.
       Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde
       korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.     EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK
                                Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu
       SÖZÜNÜ TUTMAK                   etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve
       Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler.  toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal
       Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz    hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanlarını sağlar.
       yerine getirirler.
                                YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK
       SADAKAT                      Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel
       Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye  ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile
       çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana
       gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski  alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.
       firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamazlar.
                                ÇEVRE BİLİNCİ
       ADİL OLMAK                    Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre
       Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez,  bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.
       aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez,
       kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder.  ÜYE SORUMLULUĞU
       Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar. Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış
                                içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği
                                lekeleyen eylem, işlem yapamaz. n
    www.pimmuhendislik.com.tr
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17